Skip to main content
MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Byggimpuls tar samfunnsansvar på alvor. Sosiale, miljømessige og kvalitetsmessige forhold skal være integrert i våre forretningsmessige transaksjoner. Vårt mål er å sørge for et ryddig og ordentlig forhold til våre ansatte, samarbeidspartnere, miljøet og samfunnet generelt.

Vårt arbeid er forankret i kvalitet – og miljøledelse, og vi er sertifisert i henhold til Miljøfyrtårn (les mer om Miljøfyrtårn nedenunder)

Vi har valgt ut fire bærekraftsmål for vår egen virksomhet. FNs bærekraftsmål er som kjent et rammeverk med 17 mål og 169 delmål som er ment å fungere som en felles global arbeidsplan for å bekjempe klimaendringer og mye annet innen 2030.

Våre fire bærekraftsmål er følgende:

  • Stoppe klimaendringene (bærekraftsmål 13)
  • Ansvarlig forbruk og produksjon (bærekraftsmål 12)
  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst (bærekraftsmål 8)
  • Likestilling mellom kjønnene (bærekraftsmål 5)

Du spør kanskje hvorfor akkurat disse målene?

Et ansvarlig forbruk i Byggimpuls er viktig. Vi anvender en mengde plast- og pappemballasje hver dag og vi jobber nå for å bruke mindre, bruke om igjen og ikke minst sørge for at det vi ikke bruker er egnet for materialgjenvinning.

Ansvarlig produksjon knytter seg først og fremst til at vi må forsikre oss om at produktene vi selger er produsert på en ansvarlig måte og ikke minst i en ansvarlig verdikjede.

Ved å sette krav til at våre underleverandører at de til enhver tid skal følge universelle menneskerettighetsspørsmål og aksepterte sosiale arbeidsforhold er vi langt på vei. Vi forankrer dette gjennom et solid avtaleverk, men i tillegg er vi også nødt til å foreta direkte oppfølging, særlig med tanke på produkter som produseres i såkalte høyrisikoland.

Et produkt som om omsettes i Byggimpuls skal kunne fremvise dokumentasjon og sertifiseringer som viser til at produktet er produsert i tråd med gjeldene regler og krav som gjelder i det norske markedet. Videre etterspør vi alltid produkter med dokumentere relevante miljøegenskaper og vi prioriterer slike produkter fremfor produkter uten slik dokumentasjon.

Hva innebærer egentlig dette?

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn som er en uavhengig stiftelse. Miljøfyrtårn benytter eksterne og uavhengige sertifisører som ettergår og godkjenner vårt arbeid med miljøledelse i selve driften av Byggimpuls.

Med Miljøfyrtårn-sertifisering vet våre kunder at Byggimpuls tar sitt miljøarbeid på alvor og dokumenterer arbeidet gjennom vår sertifisering.

I markedet er et miljøfyrtårnsertifikat likestilt med andre miljøledelsessystemer som ISO 14001 og EMAS. I offentlige anbudskonkurranser er et miljøfyrtårn sertifikat likestilt med ovennevnte standarder for kvalitet- og miljøledelse.

Gjennom miljøfyrtårn anvender Byggimpuls et digitalt miljøledelsessystem som gjør oss i stand til å arbeide målrettet med våre miljøprestasjoner på tvers av Byggimpuls, innen områdene klimagassutslipp, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp, transport og arbeidsmiljø.

Byggimpuls utarbeider årlig rapport om vårt miljøarbeid og interesserte aktører kan kontakte oss for å få kopi av Miljøfyrtårnrapportene

Spørsmål til dette rettes til mu@byggimpuls.com